ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1158/52)

ห้องปฏิบัติการแผนกทดสอบ องค์การเภสัชกรรม

 ที่อยู่ เลขที่ 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ นางสาวสาวิตรี  บุญพาทำ

โทรศัพท์  0 2203 8699

โทรสาร   0 2203 8689

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 21/08/2562 ถึงวันที่ 20/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ