ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1156/52)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(1156/52), status : accredited
ที่อยู่
ชั้น 11-12 อาคารวิจัยจุฬาภรณ์  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 
ผู้ติดต่อ : นางสาวมนฤดี  เข็มทำ
E-mail : monrudee.hsc@gmail.com
Tel.  02 2181054  ต่อ  108
Fax  02 2151105

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 11/06/2561, expiration date 10/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ