ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1156/52)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่อยู่

ชั้น 11-12 อาคารวิจัยจุฬาภรณ์  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ผู้ติดต่อ : นางสาวมนฤดี  เข็มทำ

E-mail : monrudee.hsc@gmail.com

Tel.  02 2181054  ต่อ  108
Fax  
02 2151105

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005,  ให้ไว้ ณ วันที่  11/06/2561 ถึงวันที่ 10/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ