ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1152/52)

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด 

ที่อยู่ 

19 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ผู้ติดต่อ นางสาวพัชรี มาตังครัตน์

E-mail : pat.cho@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 3422 5240 
โทรสาร  0 3422 5241 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  25/03/2562 ถึงวันที่  24/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ