ค้นหาข้อมูล

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์/การทดสอบความชำนาญ

  การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ หรือการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ (Proficiency testing, PT) คือการประเมินความสามารถของห้องฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู้ดำเนินแผน (PT provider) จะจัดส่งตัวอย่างที่แบ่งมาจากตัวอย่างเดียวกัน ไปยังห้องปฏิบัติการสมาชิกเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกทำการวิเคราะห์ และส่งผลภายในเวลาที่กำหนด การเข้าร่วมในแผนทดสอบความชำนาญ เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (external quality control) จึงเป็นปัจจัยชี้บ่งถึงความสามารถหรือปัญหาในการวิเคราะห์ได้ระดับหนึ่ง ดังที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่า นอกเหนือจากการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีการยืนยันความเหมาะสม (validated method) การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ผ่านการสอบเทียบ (calibrated equipment) และการควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) แล้ว ยังต้องมีการควบคุมคุณภาพจากภายนอก (external quality control) โดยเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ นอกจากนี้การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยังเป็นข้อกำหนดของหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการอีกด้วย

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านพยาธิวิทยาคลินิก

- แผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- ผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

           ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

           ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาธนาคารเลือด
          ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 
          ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิค 
          ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา 
          ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก 
          ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก 
         ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- การประเมินคุณภาพการตรวจแอนติเอชไอวี
         ข้อกำหนดและเงื่อนไข


แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2555

         - รายละเอียด 

บริการทดสอบความชำนาญ (PT Provider List) จำแนกตามสาขา
          - Microbiology
          - Chemistry
          - Clinical Chemistry
          - Medicine
          - Lab. Medicine
          - Toxicology

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ