ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1145/51)

บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด 

ที่อยู่   เลขที่ 24 ม.1 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวกาญจนา  ทรัพประเสริฐ

โทรศัพท์ 0 3483 9425-28  ต่อ 211

โทรสาร 0 3483 9942

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 30/08/2562  ถึงวันที่ 29/08/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ