ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (1144/51)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
(1144/51), status : accredited

ที่อยู่ 
260 อาคารแสงโสม (สาขาพหลโยธิน) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ : นายบุญญะ เทียนทอง

โทรศัพท์ : 0 2278 4321
โทรสาร :  0 2278 4668

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 26/09/2560, expiration date 25/09/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ