ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1141/51)

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์) 

 

ที่ตั้ง  เลขที่ 22/5 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

ผู้ติดต่อ  นางสาวสุวรรณา  มากรัตน์

โทรศัพท์   0 2385 5021-4 ต่อ 234          

โทรสาร    0 2757 5124

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005   ให้ไว้ ณ วันที่ 16/05/2561 ถึงวันที่ 15/05/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ