ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1133/51)

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด 

ที่อยู่
44 หมู่ 2 ถนนอดิเรกสาร ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18100

ผู้ติดต่อ  นางสุรัสวดี  รักพรหม

E-mail : j.surassawadee@ckapsweet.com 

โทรศัพท์ 0 3625 1935-9       
โทรสาร   0 3625 1933 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,  ให้ไว้ ณ วันที่  25/07/2562 ถึงวันที่   24/07/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ