ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1131/51)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่อยู่ เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผู้ติดต่อ   รศ.ดร.ครรชิต   จุดประสงค์

โทรศัพท์
0 2800 2380

โทรสาร   0 2441 9344

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/07/2563 ถึงวันที่ 22/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ