ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1132/51)

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด 

ที่อยู่    เลขที่ 35/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ    ภญ.ฉันทนา พรชำนิ
               นางสาวพรนา สถาผลสวัสดิ์

โทรศัพท์
  0 2290 5090-4      

โทรสาร    0 2272 6915

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ