ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1134/51)

                        สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
                               


ที่อยู่
เลขที่ 91 ถนนติวานนท์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ผู้ติดต่อ นายชัยวุฒิ  วิสุทธิ
โทรศัพท์
0 2967 9703 
โทรสาร
  0 2963 9212

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  28/11/2562  ถึงวันที่  27/11/2564

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ