ค้นหาข้อมูล

Standard Reference Material

อรัญ ทนันขัติ


     วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Reference Materials, SRMs) เป็นสารเคมีหรือวัสดุที่ผลิตขึ้นโดย National Institute of Standard and Technology, NIST ใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือ หรือการตรวจสอบหรือประเมินวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบัน NIST ได้ผลิตวัสดุอ้างอิงมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอแนะนำวัสดุอ้างอิงมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
     SRMs 870 & 877 Column Performance Test Mixture for Liquid Chromatography & Chiral Selectivity Test Mixture for Liquid Chromatography : วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับ Column performance test และ Chiral selectivity test ของ Liquid Chromatography โดย SRM 870 เป็นวัสดุอ้างอิงมาตรฐานประกอบด้วยสารผสมของสารอินทรีย์ 5 ชนิด ในสารละลายเมธานอล คือ uracil, toluene, ethylbenzene, quinizarin และ amitriptyline ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของคอลัมน์ เช่น efficiency, void volume, methylene selectivity, retentiveness เป็นต้น วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วยสารผสมทั้ง 5 ชนิด จำนวน 5 ขวด โดย 1 ขวด บรรจุ 1.1 มิลลิลิตร SRM 877 เป็นวัสดุอ้างอิงมาตรฐานในการทดสอบ Chiral selectivity ประกอบด้วยสารผสมของสาร chiral 5 ชนิด คือ ketoprofen, indapamine, wafarin, N-carbobenzyloxy-phenylalanine และ propranolol hydrochloride ในสารละลายเอธานอล ซึ่งสาร chiral ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึง enantioselectivity ของ chiral stationary phase ของ liquid chromatography โดย SRM ชนิดนี้เหมาะสำหรับ monitoring column performance เปรียบเทียบคอลัมน์ที่มี chiral selectors ที่เหมือนกัน และใช้ควบคุมคุณภาพของคอลัมน์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ต่างกัน วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย 5 ขวด โดยแต่ละขวดจะบรรจุสารละลายขนาด 1.1 มิลลิลิตรของสารที่เป็น racemic หรือ nonracimic 1 ชนิด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ http://www.nist.gov
     SRM 913a Uric Acid : วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิค ใช้สำหรับ calibrated หรือ standardized วิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ uric acid โดย SRM 913a 1 ขวดบรรจุผลึกของ uric acid จำนวน 10 กรัม และมีความบริสุทธิ์ (purity) 99.6 + 0.1 % สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ jennifer.colbert@nist.gov และสอบถามรายละเอียดได้ที่ michael.welch@nist.gov
     SRM 966 Trace Metals in Bovine Blood : วัสดุอ้างอิงมาตรฐานสำหรับการตรวจหาปริมาณโลหะที่มีจำนวนน้อยๆในเลือด ใช้สำหรับประเมินความถูกต้องของการตรวจหาปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในเลือด นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการ validate วิธีวิเคราะห์ของโลหะทั้ง 3 ชนิดได้ ซึ่ง SRM นี้เป็น frozen bovine whole blood standard ประกอบด้วย organically bound lead, spiked inorganic cadmium และ spiked mercury (ทั้ง methyl และ inorganic forms) โดย SRM 1 ชุดประกอบด้วย 4 ขวด บรรจุ frozen bovine blood ที่มีความเข้มข้นต่างกัน 2 ระดับ ระดับละ 2 ขวด ขวดละประมาณ 2 มิลลิลิตร สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ jennifer.colbert@nist.gov และสอบถามรายละเอียดได้ที่ robert.vocke@nist.gov

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ