ค้นหาข้อมูล

การลงนาม APLAC Mutual Recognition Arrangement (MRA)

     สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้จัดทำระบบและดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านชันสูตรสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ Asia Pacific Laboratory Accreditation (APLAC) และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับให้ลงนาม APLAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) ในวันที่ 14 พ.ย. 2545 ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ส่งผลให้ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความเชื่อถือในระดับเดียวกับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากองค์การรับรองอื่นในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่าย APLAC ซึ่งทำให้ไม่ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์ส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศซ้ำ ทำให้เกิดผลบวกในเชิงเศรษฐกิจและชื่อเสียงของห้องปฏิบัติการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยโดยรวม

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ