ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1089/49)

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ที่อยู่  50 อาคารภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ นางสาววริศรา  มุสิกชาติ

โทรศัพท์ 0 2942 8629 ต่อ 1280  
โทรสาร  0 2942 7601

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2017 ให้ไว้ ณ วันที่  23/05/2562 ถึงวันที่  22/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ