ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1081/49)

 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 

ที่อยู่ เลขที่ 79/2 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ผู้ติดต่อ   นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแดง

โทรศัพท์ 0-7444-0054    

โทรสาร 0-7431-4797

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005  ให้ไว้ ณ วันที่ 12/07/2018 ถึงวันที่ 11/07/2020

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ