ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1035/47)

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
209 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ผู้ติดต่อ นางสาวนาฎฤดี มีศิลป์
E-mail : Natruedee-Mees@gfpt.co.th

โทรศัพท์ 0 2315 9400 ต่อ 9441,9756-8         
โทรสาร   0 2315 9433

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  13/12/2561, ถึงวันที่  12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ