ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1034/47)

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 

ที่อยู่  282  อาคารบี 3 ชั้นที่ 2 - 4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผู้ติดต่อ : นางสาวปราณี คุณาเวชกิจ
               : นางสาวอารยา แก้วกิ่ง

โทรศัพท์  0 2719 6488-92    
โทรสาร    0 2719 6483 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,  ให้ไว้ ณ ว้นที่  14/11/2562 ถึงวันที่  13/011/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ