ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1051/47)

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
(สาขากรุงเทพฯ)


ที่อยู่    เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ    นางชม้อย ทองลือ

โทรศัพท์  0 2940 6881-3 ต่อ 211

โทรสาร    0 2940 6881-3 ต่อ 200

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่ 24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ