ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1056/47)

บริษัท  เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด (1056/47),
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ  เลขที่ 1 หมู่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นางสาวอภิณห์พร ศรีอ่อนนวล
โทรศัพท์ 03 441 – 7444
โทรสาร 03 443 - 2360

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  11/02/2563 ถึงวันที่ 28/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ