ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (1057/48)

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 
ที่อยู่   เลขที่  1871 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ : ภญ.วชิราภรณ์   เหมมาลา 
โทรศัพท์ 0-2252-0161-4
โทรสาร 0-2254-0212 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 170252005 ให้ไว้ ณ วันที่ 27/07/59  ถึงวันที่  26/07/61
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ