ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1066/48)

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 

ที่อยู่ 12-14 ซ. เย็นอากาศ 3 ถ. เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

ผู้ติดต่อ  น.ส. ภัทรวรรณ  วรรณเจริญ

โทรศัพท์    0 2286 4120            
โทรสาร
     02-2875106

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 ให้ไว้ ณ วันที่   18/04/2562  ถึงวันที่  17/04/2564

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (ขยายขอบข่าย) ให้ไว้ ณ วันที่ 23/04/2563 ถึงวันที่ 17/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ