ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1074/48)

ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

 

 

ที่อยู่ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ นางสาวสวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์

โทรศัพท์ 0 2940 6362-3 ต่อ 1801

โทรสาร  0 2940 7449 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,    ให้ไว้ ณ วันที่  28/11/2562   ถึงวันที่  27/11/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ