ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (1074/48)

ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

(1074/48), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ นางสาวสวรรณมนท์ เหล็กเพ็ชร์

โทรศัพท์ 0 2940 6362-3 ต่อ 1801

โทรสาร  0 2940 7449 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 28/11/2562, expiration date 27/11/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ