ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1075/48)

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์) 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

ที่อยู่  อาคารปรีดา กรรณสูต ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ

โทรศัพท์ 0 2562 0600-14 ต่อ 13201 
โทรสาร   0 2558 0138

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 31/10/2560 ถึงวันที่ 30/10/2562 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ