ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1077/48)

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมง 
 

ที่อยู่ เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

ผู้ติดต่อ นางศิริเนตร   ขุนทอง
โทรศัพท์  034 4574 23, 034 4574 24
โทรสาร    034  8571 92


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  19/09/2562   ถึงวันที่  18/09/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ