ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)(1079

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 
(1079/48), status : accredited

ที่อยู่ 

164/86 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ผู้ติดต่อ นางสาวศรีวรรณา ฟักน้อย

โทรศัพท์ 0 5389 6131
โทรสาร  0 5389 6052

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited, accreditation date 20/06/2562, Valid Until 19/06/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ