ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1082/49)

ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) 

 

ที่อยู่   286 อาคารฟู้ดเทคโนโลยี ชั้น 11  ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ นายสมคิด คุ้มแว่น 

โทรศัพท์ 0 2071 6199

โทรสาร 0 2071 8681

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 23/05/2562  ถึงวันที่ 22/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ