ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1092/49)

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) 

ที่อยู่  136 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ นางสาวสุดารัตน์ ฉายโฉมเลิศ

โทรศัพท์ 0 2564-7932-40 ต่อ 204
โทรสาร  0 2564-7941

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่   21/08/2562  ถึงวันที่   20/08/2564

 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ