ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1095/49)

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ นางมลิสา เวชยานนท์
โทรศัพท์ 0-2940-5442 ต่อ 1161, 1101
โทรสาร 0-2561-4695
อีเมล์ malisa.w@doa.in.th

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่   13/12/2562  ถึงวันที่   12/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ