ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1095/49)

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

ที่อยู่  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ นางพินิตนันต์  สรวยเอี่ยม

โทรศัพท์ 0-2940-5504 ต่อ 1161, 1101

โทรสาร 0-2940-6875

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: :2005  ให้ไว้ ณ วันที่   22/11/2560  ถึงวันที่   21/11/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ