ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4026/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่  267  หมู่ 8  ถนนนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  60000

ผู้ติดต่อ นางสาวโลมไสล  วงศ์จันดา

โทรศัพท์  0 5626 7423, 0 5626 7428
โทรสาร    0 5626 7329

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  14/03/2562  ถึงวันที่  13/03/2564

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ