ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (4021/49)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่           เลขที่ 102 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล
                อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
ผู้ติดต่อ      นางจิราภรณ์  เพชรรักษ์
โทรศัพท์    077-355-301-6
โทรสาร      077-355-300 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 26/04/2562 ถึงวันที่ 25/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ