ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1099/50)

แผนกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่  อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 9 เลขที่ 127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ผู้ติดต่อ นางมรกต สังวรธรรม

โทรศัพท์ 0 2285 5505

โทรสาร   0 2285 5149

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 18/04/2562 ถึงวันที่ 17/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ