ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1100/50)

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 


ที่อยู่         
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผู้ติดต่อ
     นางอังสนา  ฉั่วสุวรรณ์

โทรศัพท์   0 2201 1780 และ 02-201-7219
โทรสาร     0 2201 7181

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
ให้ไว้ ณ วันที่
26/09/2561 ถึงวันที่ 25/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ