ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ (1100/50)

ห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1100/50), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 75/7 ถ. พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ติดต่อ ดร.สุพรรณี   เทพอรุณรัตน์

โทรศัพท์ 0 2201 1780
โทรสาร  0 2201 7181

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accreditation 26/09/2561, expiration date 25/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ