ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1105/50)

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.)

ที่อยู่   นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซ.1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ นางสาววิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์
โทรศัพท์ 0 2323 1672
โทรสาร 0 2323 1905 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  13/09/2562  ถึงวันที่  12/09/2564
 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ