ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1107/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

ผู้ติดต่อ   นายประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย

โทรศัพท์    0 5531 2069    

โทรสาร     0 5531 2070

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/07/2563 ถึงวันที่ 22/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ