ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1114/50)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) กรมปศุสัตว์

ที่อยู่  เลขที่ 221 หมู่ 6 ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ผู้ติดต่อ    นางสาวพรพรรณ  เล่าลือ

โทรศัพท์  054-830-178-9

โทรสาร    054-226-978-5 ต่อ 5

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่
16/03/2563 ถึงวันที่ 12/12/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ