ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (4043/50)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่     เลขที่ 88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
           อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ    นายอรัญ  ทนันขัติ

โทรศัพท์  0 2951 0000 ต่อ 99527, 99528    

โทรสาร    0 2951 1021

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 19/03/2563 ถึงวันที่ 18/03/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ