ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (4043/50)

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่         เลขที่ 88/7 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
               ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้ติดต่อ    นางปราณี นาคประสิทธิ์
โทรศัพท์  0 2951 0000 ต่อ 99527, 99528    
โทรสาร    0 2951 1021

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 19/03/2563 ถึงวันที่ 18/03/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ