ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (4049/50)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่อยู่  เลขที่ 148 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้ติดต่อ : นางสาวอมรรัตน์    ทัศนกิจ
E-mail:  amornrat.t@dmsc.mail.go.th

โทรศัพท์ 0 5379 3149-50
โทรสาร    0 5379 3148

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้ ณ วันที่  28/11/2562   ถึงวันที่ 27/11/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ