ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1116/50)

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 

ที่อยู่ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ  :  พ.ต.อ.สมภพ เองสมบุญ

โทรศัพท์  0 2205 1922
โทรสาร   0 2205 1922


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  26/12/2562  ถึงวันที่  25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ