ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1029/47)

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
 
ที่อยู่  เลขที่ 789/139   หมู่ 1 ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 
ผู้ติดต่อ นายทศพร    นิลกำแหง
E-mail: Tossaporn_n@tnrcondom.com
โทรศัพท์ 0 3849 0258-9 โทรสาร 0 3849 0414 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 19/07/2562  ถึงวันที่18/07/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ