ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1028/47)

 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) 
 

ที่ตั้ง เลขที่ 150 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

ผู้ติดต่อ    นางจุฑาทิพย์  เวชภิรมย์

โทรศัพท์  0 3625 1970-6 ต่อ 383

โทรสาร
    0 3625 1988

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 05/04/2563 ถึงวันที่ 04/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ