ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1062/48)

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) 


ที่อยู่    18/1 หมู่ที่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ
    นางสาวพิมพ์ทิพย์ โภชนะวนิชย์

ทรศัพท์  0 2752 0401-3

โทรสาร
   0-2337-3293 

 รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 10/04/2562 ถึงวันที่ 09/04/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ