ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1068/48)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 155/1 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ : นางสาวขวัญดาว   ตันมา

โทรศัพท์  0 2315 4171-7
โทรสาร    0 2706 3521

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้ไว้ ณ วันที่  06/06/2561 ถึงวันที่  07/05/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ