ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1031/47)

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 
 
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ  104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

ผู้ติดต่อ นางทัศนีย์  เลขากุลพร
E-mail: tasanee.lakhakulporn@alsglobal.com
โทรศัพท์ : 066 (0) 2760 3000 โทรสาร : +66 (0) 2760 3197


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (ด้านอาหาร     เครื่องสำอาง เภสัชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์):  ให้ไว้ ณ วันที่ 13/09/2561  ถึงวันที่ 12/09/2563

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (อาหาร):  ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  06/03/2563  ถึงวันที่  05/03/2565


 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ