ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (1021/47)

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ 
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ ภก.ดร.วรสิทธิ์  วงศ์สุทธิเลิศ
โทรศัพท์   0 2218 8394-5 
โทรสาร     0 2254 7279

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่  20/02/2563,  ถึงวันที่  19/02/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ