ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด (1018/46)

ห้องปฏิบัติการบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด 
(1018/46), status : accredited

ที่อยู่ 
111 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ นางฐิติพร สิริชยานุกุล

โทรศัพท์ 0 2564 8041
โทรสาร   0 2564 8042

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : status : accredited, accreditation date 31/10/2560, expiration date 30/10/2562 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ