ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1128/51

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) กรมปศุสัตว์

ที่อยู่    เลขที่ 400 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

ผู้ติดต่อ    นางสาวศิริประภา คำโคตร

โทรศัพท์  0 4326 1165 ต่อ 111

โทรสาร    0 4326 1246

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 14/3/2562 ถึงวันที่ 13/3/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ