ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1129/51)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ที่อยู่  50/2 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ  นายพีรวิทย์  บุญปางบรรพ

โทรศัพท์ 02 579 8908-14
โทรสาร 02 579 8918-19 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่  24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ