H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 


   
ต้องการทราบว่ามี test kit ที่ใช้ตรวจสอบเชื้อ E coli จำหน่ายหรือไม่ วิธีการใช้เป็นการวัดเชิงปริมาณหรือคุณภาพราคาเท่าใด และสามารถติดต่อขอซื้อได้จากที่ใด

คำตอบ :

ตามที่ได้มีผู้สนใจสอบถาม ผ่านทาง Website เรื่องชุดน้ำยาเพื่อตรวจเชื้อ E.coli  นั้นเท่าที่ทราบมีชุดทดสอบมากมายหลายยี่ห้อ เช่น

 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกองวิเคราะห์อาหาร มีชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria (ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเชื้อ E.coli ) จากอาหารและน้ำ โดยเป็นการทดสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
  ราคา ชุดตรวจน้ำ ตรวจได้ 24 tests ราคา 500 บาท
  ชุดตรวจอาหาร ตรวจได้ 30 tests ราคา 1,300 บาท
  ติดต่อ คุณลัดดาพรรณ โทร 02-951-0000 ต่อ 9608
 2. กรมอนามัยมีชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria (ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับเชื้อ E.coli ) ในน้ำ โดยเป็นการทดสอบเชิงคุณภาพ ไม่ทราบราคา
 3. บริษัทขายอุปกรณ์การแพทย์หลายๆบริษัทมีการจำหน่ายชุดทดสอบเชื้อ Coliform หรือ E.coli เช่น บริษัท 3M จำกัด บริษัทเมอร์คไทย จำกัด
 4. ชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อ E.coli 0157:H7 จากตัวอย่างอาหารหรืออุจจาระผู้ป่วย ราคาค่อนข้างแพง สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก
  บริษัทแรพพอท จำกัด โทร. 02-734-2800
  บริษัทไทยแคนไบโอเทค จำกัด โทร. 02-246-7243
  บริษัทคลินิคอลไดแอสโนสติค จำกัด โทร. 02-881-1700-6
  บริษัทเมอร์คไทย จำกัด โทร. 02-667-8000
ผู้ตอบ อรอนงค์ รัชตราเชนชัย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8ว.
ฝ่ายบักเตรีลำไส้ กลุ่มงานบักเตรีทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข