H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 


   
แมลงหวี่นำโรคอะไรบ้าง แหล่งที่มีคือที่ไหน


คำตอบ

ชื่อแมลงหวี่ในภาษาไทย มี 2 ชนิด คือ

      แมลงหวี่ ที่มีชื่อสามัญว่า pomace flies จัดอยู่ใน Family Drosophilidae, Order Diptera เป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3 - 4 มม. มักจะมีสีเหลือง ตาสีแดง เป็นแมลงที่ไม่มีความสำคัญทางการแพทย์ แต่อาจจะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมักพบตามพืชผักและผลไม้เน่าเปื่อยต่างๆ ผลไม้ที่เก็บไว้ในบ้านเราก็อาจจะถูกแมลงตัวนี้รบกวนเสมอ ตัวหนอนมักจะอาศัยอยู่ในผลไม้ที่เสียมีเชื้อราเกิดขึ้น ก็จะพบตัวหนอนเหล่านี้กินเชื้อยีสต์ที่เจริญอยู่ในผลไม้
      แมลงหวี่ชนิด Drosophila melanogaster   Meigen เป็นแมลงที่มีประโยชน์ใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านกรรมพันธุ์ เพราะมีวงจรชีวิตสั้น แพร่พันธุ์รวดเร็ว และเพาะเลี้ยงได้ง่าย

      แมลงหวี่ อีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อ คือ แมลงหวี่ตา แมลงตาหรือแมลงโลม มีชื่อสามัญว่า Eye fly หรือ Eye gnat หรือ Hippelates fly ซึ่งจัดอยู่ใน Family Chloropidae , Order Diptera เป็นแมลงตัวเล็กๆ ขนาด 1.5 - 2.5 มม. มีความว่องไว มักจะบินอยู่บริเวณตาของคนและสัตว์ จะหากินตามน้ำหล่อเลี้ยงตา เมือก (mucous) หรือตามรูเหงื่อ น้ำเหลือง และน้ำจากบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ คือ
      1. เป็นพาหะนำโรคตาแดง
      2. อาจทำให้เกิดโรคกับวัว ควาย ได้ในต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานถึงความสำคัญของแมลงตัวนี้
      3. เป็นตัวนำโรคแผลปากหมู


ผู้ตอบ นางนิภา เบญจพงศ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8ว.
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข