H O M E :: ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
 Search :  
ความรู้ทั่วไปความรู้ทางวิชาการก้าวทันโลกระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการงานวิจัยแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องFAQ
 


   
วิธีและการปฏิบัติตัวในการดูแลผู้ป่วยเป็นวัณโรคปอด เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย
1. ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า กระดาษทิชชู ปิดปากและจมูกเวลาไอและจาม
2. ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอมากๆ แนะนำให้สวม ผ้าปิดปากหรือหน้ากากทางการแพทย์ชนิด N95
3. ในระยะแพร่เชื้อ(ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา หรือ ได้รับการรักษาในช่วง 2 สัปดาห์แรก)ให้จัดให้อยู่ในบริเวณอากาศถ่ายเทสะดวก

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับญาติผู้ป่วย
1. มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาอย่างถูกต้อง ครบกำหนด
2. ให้ญาติเป็นผู้แนะนำให้ปิดปากและจมูกเวลาไอ หรือจาม
3. ให้ญาติผู้ป่วยมาตรวจหาวัณโรคถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ คือ ไอเรื้อรังนานกว่า 3 สัปดาห์ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆตอนเย็น ไอเลือดออก
4. แนะนำญาติว่าการแพร่เชื้อของผู้ป่วยจะลดลงมาก หลังจากได้รับการรักษายาที่ถูกต้องเป็นเวลา 2 สัปดาห์


ผู้ตอบ
นายแพทย์ สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
นายแพทย์ 6
กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข